Yrityksen sukupolvenvaihdos

Yrityskaupan juridiset palvelut yrityksen ostajille ja myyjille

Yrityksen sukupolvenvaihdos

Yritysjuristimme avustavat yrityksen sukupolvenvaihdoksen eri vaiheissa.

Yrityksen sukupolvenvaihdos – palvelun sisältö

Yrityksen sukupolvenvaihdos kokonaispalvelu koostuu seuraavista palveluista:

 • Sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen
 • Yrityksen arvonmääritys
 • Verottajan ennakkoratkaisun hakeminen
 • Sopimusten ja asiakirjojen laatiminen

Yrityksen sukupolvenvaihdos – palvelun toimitusaika

Tyypillisesti yritysjuristimme voivat ryhtyä toimeen noin kahden viikon kuluessa toimeksiannon tekemisestä. Palveluiden toteutus kestää viikoista joihinkin kuukausiin. Sukupolvenvaihdosprosessin kesto on yleensä riippuvainen yrityksen ja yrittäjän oman toiminnan nopeudesta ja ennakkoratkaisun saamisesta verottajalta.

Yrityksen sukupolvenvaihdos – palvelun hinta

Yrityksen sukupolvenvaihdos -palvelun hinta muodostuu käytetystä ajasta ja tuntiveloituksesta. Ajankäyttöön vaikuttaa useampi tekijä, kuten yrittäjän valmius toimia, yritysrakenteen monimutaksiuus, materiaalin valmisutaso, osapuolten määrä ja halukkuus toimia, asiakirjojen ja sopimusten laatimisen vaatimat vedokset ja muokkaukset jne.

Tyypillisiä hintahaarukoita (alv 0 %) yrityksen sukupolvenvaihdospalvelun toteuttamiseksi:

 • Pieni yritys/yksinkertainen rakenne: palvelun kokonaishinta 3 000 – 5 000 euroa
 • Isompi yritys/monimutkaisempi rakenne: palvelun kokonaishinta 5 000 – 10 000 euroa
 • Lisäksi viranomaiskulut

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Avustamme myös yrityksen myymisessä

Yrityksen myyminen

Yrityksen sukupolvenvaihdos – palveluprosessimme

 • 1

  Suunnitelman laatiminen

  • Konsultaatio ja neuvonta mm. seuraavista:
   • Jatkajan valinta
   • Yritysmuodon vaihdon tarpeen arviointi
   • Yrityksen arvonmääritys
   • Luopumistavan arviointi: myynti, lahjoitus vai lahjaluonteinen kauppa
   • Viestintäsuunnitelma
  • Tehdään em. kirjallinen suunnitelma
 • 2

  Verottajan ennakkoratkaisu

  • Laaditaan ennakkoratkaisuhakemus verottajalle
  • Haetaan ennakkoratkaisua siirtotavalle ja siirtohinnalle
  • Ennakkoratkaisu koskee vaihdoksen toteutuksen seuraamuksia luopujalle ja vastaanottajalle
 • 3

  Sopimukset ja asiakirjat

  • Laaditaan sopimukset ja asiakirjat esim.:
   • Kauppakirja
   • Lahjakirja
   • Osakassopimus
   • Yhtiöjärjestyksen päivitys
 • 4

  Päätös

  • Viimeistellään ja allekirjoitetaan sopimukset
  • Viimeistellään vaihdos

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Yrityksen sukupolvenvaihdos

Yrityksen sukupolvenvaihdos – määritelmä ja merkitys

Sukupolvenvaihdos yrityksessä tarkoittaa omistuksen ja/tai johtamisen siirtymistä perheen tai lähisuvun sisällä. Tämä prosessi on erityisen merkittävä, kun yrittäjä on siirtymässä eläkkeelle ja haluaa varmistaa yritystoiminnan jatkuvuuden. Sukupolvenvaihdoksessa yritys pysyy tutussa piirissä, mikä voi helpottaa siirtymää ja säilyttää yrityksen arvot ja perinteet. Prosessi eroaa tavallisesta yrityskaupasta, sillä siihen liittyy usein vahvoja tunnesiteitä ja monimutkaisia perhe- ja sukudynamiikkoja, jotka vaativat erityistä huomioonottoa. Oikein toteutettuna sukupolvenvaihdos voi olla kestävä ja taloudellisesti järkevä ratkaisu yrityksen tulevaisuudelle.

Yrityksen sukupolvenvaihdos – kannattaako yritystoimintaa jatkaa

Yrityksen kannattavuuden ja markkina-aseman arviointi on olennainen osa sukupolvenvaihdosprosessia. Tämä analyysi auttaa ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta ja sen potentiaalia tulevaisuudessa. Ennen omistuksen siirtoa on tärkeää arvioida yrityksen nykyinen tulostaso, kassavirta, velkataakka sekä markkinoiden ja toimialan trendit. Lisäksi on hyödyllistä tarkastella yrityksen asemaa kilpailijoihinsa nähden, sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia markkinoiden laajentamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen.

Jatkajan näkökulmasta yrityksen arvo ei ole ainoastaan sen taloudellisissa tunnusluvuissa, vaan myös sen kyvyssä vastata tulevaisuuden haasteisiin ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia. Tämä arviointi auttaa sekä luopujaa että jatkajaa ymmärtämään, miten yritys voi säilyttää ja parantaa asemaansa markkinoilla, ja varmistamaan, että se on kestävä ja houkutteleva investointi pitkällä aikavälillä. Laaja-alainen ja perusteellinen analyysi yrityksen taloudellisesta tilasta ja markkinapotentiaalista on avain onnistuneeseen sukupolvenvaihdokseen ja yrityksen tulevaisuuden turvaamiseen

Yrityksen sukupolvenvaihdos – suunnittelu ja jatkajan valinta

Sukupolvenvaihdoksen onnistumisessa ratkaisevaa on huolellinen suunnittelu ja sopivan jatkajan valinta. Tämä monivuotinen prosessi vaatii tarkkaa harkintaa ja valmistautumista. On tärkeää tunnistaa ja valita henkilö tai henkilöt, jotka eivät ainoastaan jaa yrityksen arvoja ja visiota, vaan joilla on myös tarvittava osaaminen ja sitoutuminen yrityksen pitkän aikavälin menestykseen. Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun kuuluu olennaisesti omistusosuuksien määrittely, rahoituksen järjestely, veroseuraamusten huomioiminen sekä avoin, selkeä ja oikea-aikainen viestintä kaikille osapuolille – mukaan lukien työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä verotuksellisiin näkökohtiin, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi sekä luopuvan yrittäjän että jatkajan taloudelliseen tilanteeseen. Viestintä on avainasemassa sukupolvenvaihdoksen läpinäkyvyyden ja sujuvuuden varmistamisessa. Avoin dialogi auttaa selkiyttämään odotuksia, vähentämään väärinkäsityksiä ja rakentamaan luottamusta kaikkien osapuolten välille. Onnistunut sukupolvenvaihdos vaatii siis sekä strategista että emotionaalista älykkyyttä, jotta siirtyminen uudelle jatkajalle tapahtuu hallitusti ja yrityksen tulevaisuus on turvattu

Yrityksen sukupolvenvaihdos – oikeudelliset ja verotukselliset näkökohdat

Sukupolvenvaihdoksessa yrityksen omistuksen ja johtajuuden siirtyessä uudelle sukupolvelle, monimutkaiset oikeudelliset ja verotukselliset kysymykset nousevat keskiöön. Prosessi vaatii yksityiskohtaista huomiota kauppa- ja lahjakirjoihin, yhtiöjärjestyksen päivitykseen, testamentteihin, edunvalvontavaltakirjoihin ja erilaisiin verosäännöksiin. Näiden dokumenttien tarkka käsittely takaa, että sekä luovuttajan että jatkajan oikeudet ja velvollisuudet on asianmukaisesti huomioitu.

Kauppa- ja lahjakirjat määrittävät omistajuuden siirron ehdot ja toteutustavan, kun taas yhtiöjärjestyksen päivitys varmistaa, että yrityksen toiminta jatkuu sääntöjen mukaisesti. Testamentit ja edunvalvontavaltakirjat ovat keskeisiä työkaluja perinnön ja tulevien vastuiden hallinnassa. Verosäännökset puolestaan määrittelevät, kuinka siirto vaikuttaa sekä luovuttajan että jatkajan verotukseen, ja ne voivat sisältää huojennuksia, jotka tekevät sukupolvenvaihdoksesta taloudellisesti houkuttelevamman. On tärkeää, että kaikki nämä tekijät käsitellään perusteellisesti ja asiantuntevasti, jotta sukupolvenvaihdos sujuu sekä lain että verotuksen näkökulmasta ongelmitta, ja yrityksen tulevaisuus voidaan turvata uudella sukupolvella.

Yrityksen sukupolvenvaihdos – henkiset ja tunnetekijät

Sukupolvenvaihdos on paitsi taloudellinen myös emotionaalinen prosessi, joka vaikuttaa merkittävästi perheen sisäisiin suhteisiin ja yrityksen tulevaisuuteen. Voimakkaat tunteet, kuten pelko, ylpeys ja epävarmuus, ovat tavallisia, kun yrityksen johtajuus ja omistajuus siirtyvät uudelle sukupolvelle. Näiden tunteiden huomioiminen ja hallinta on keskeistä sukupolvenvaihdoksen sujuvuuden kannalta. Artikkelissa olisi tärkeää käsitellä, kuinka perheen sisäiset suhteet ja tunneperäiset ristiriidat voivat vaikuttaa prosessiin. Myös osaamisen siirto on haastava tehtävä, jossa tunteet ja kokemukset on tasapainotettava yrityksen pitkän aikavälin etujen kanssa. On tärkeää tunnistaa ja käsitellä näitä henkisiä ja emotionaalisia tekijöitä, jotta varmistetaan sukupolvenvaihdoksen onnistuminen ja yrityksen menestyksen jatkuvuus uuden sukupolven käsissä.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.