Laskun riitauttaminen

Riidanratkaisun palvelut yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille

Laskun riitauttaminen

Juristimme avustavat laskun riitauttamisessa ja riidanratkaisussa.

Laskun riitauttaminen – palvelun sisältö

Laskun riitauttaminen on konsultatiivinen palvelu, joka muodostuu seuraavista palveluista tai osasta niitä:

 • Asiaan perehtyminen ja oikeudellisen aseman selvittäminen
 • Laskun riitauttaminen perusteluineen
 • Vaatimuksiin vastaaminen
 • Edustaminen käräjäoikeudessa
  • Sovitteluistunto tai
  • Pääkäsittely
 • Sovintosopimuksen ja liiteasiakirjojen laatiminen

Laskun riitauttaminen – palvelun toimitusaika

Tyypillisesti juristimme voivat ryhtyä toimeen noin viikon kuluessa toimeksiannon tekemisestä.

Laskun riitauttaminen – palvelun hinta

Laskun riitauttaminen -palvelun hinta muodostuu käytetystä ajasta ja tuntiveloituksesta. Hinnastomme löytyy täältä.

Tyypillinen hintahaarukka (alv 0 %) on:

 • Asiaan perehtyminen ja suositusten antaminen: 300,00 – 500,00 euroa
 • Sovittelu: 2 000,00 – 9 000,00 euroa
 • Käräjäoikeusprosessi: 9 000,00 – 35 000,00 euroa
 • Lisäksi mahdolliset tuomioistuimen kulut

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Avustamme myös haastehakemuksen laatimisessa

Haastehakemus käräjäoikeuteen

Laskun riitauttaminen – tyypillinen prosessi

 • 1

  Alkutilanne

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme asiakkaamme oikeudellisen aseman saadun materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
  • Annamme suositukset jatkotoimenpiteistä
 • 2

  Alkutoimenpiteet

  • Teemme tarpeelliset toimet, jotta asiakkaamme säilyttää oikeutensa asiassa
  • Neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä
  • Riitautamme laskun ja annamme perustelut
  • Vastapuoli hyväksyy riitautuksen ja asia päättyy tai
 • 3

  Vaatimuksiin vastaaminen

  • Vastapuoli ei hyväksy riitauttamista, vaan esittää vaatimuksen
  • Vastaamme vaatimuksiin
  • Vastapuoli hyväksyy vastineemme ja asia päättyy tai
 • 4

  Sovintoneuvottelut

  • Pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan osapuolten kesken
  • Pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
  • Sovintoon päästään ja asia päättyy tai
  • Asia etenee käräjäoikeuteen
 • 5

  Tuomioistuinsovittelu

  • Asia sovitaan sovitteluistunnossa tuomarin johdolla
  • Sovintoon päästään ja asia päättyy tai
  • Asian käsittely jatkuu oikeudenkäynnissä

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Laskun riitauttaminen

Laskun riitauttaminen

Tyypillisesti lasku riitautetaan, kun palvelussa tai tuotteessa on virhe, tai kun lasku liian suuri. Laskun riitauttamisessa on syytä kuitenkin olla tarkkana, sillä aivan kaikki sellaiset perusteet, jotka estävät laskun maksamisen, eivät ole lain mukaan päteviä perusteita riitauttaa laskua.
Tässä tekstissä neuvomme, millä perusteella asiakas voi riitauttaa laskun, ja miten yrityksen kannattaa toimia, jos se saa asiakkaalta laskun riitautuksen.

Millä perusteella laskun voi riitauttaa?

Jotta lasku tulee pätevästi kiistetyksi, se on riitautettava. Riitautuksen voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti, mutta kirjallinen riitauttaminen kannattaa aina, koska tällöin riitautuksesta jää pysyvä kopio molemmille osapuolille.

Laskun riitauttaminen edellyttää, että laskussa tai laskun kohteessa on jokin virhe. Esimerkiksi seuraavat perusteet voivat oikeuttaa riitauttamaan laskun:

 

 1. Laskulla tilatussa palvelussa tai tuotteessa on virhe tai se ei ole sovitun mukainen
 2. Lasku on jo maksettu kokonaan tai osittain
 3. Laskutettu hinta on suurempi kuin on sovittu
 4. Sopimusta, jonka perusteella lasku on lähetetty, ei ole pätevästi syntynyt, tai joku on tehnyt sopimuksen luvatta asiakkaan nimiin

Laskun voi riitauttaa myös maksamisen jälkeen, jos riitauttamisen peruste ilmenee, kun lasku on jo maksettu. Tällöin voi vaatia jo maksamaansa summan takaisin kokonaan tai osittain.

Kiistämisperusteen on liityttävä laskuun, tai laskun riitautus ei ole pätevä. Esimerkiksi maksukyvyttömyys ei ole pätevä peruste riitauttaa laskua, vaan tällaisessa tilanteessa pitää turvautua muuhun keinoon kuten maksuajan pyytämiseen. Myöskään ilmeisen perättömät väitteet eivät täytä riitautuksen kriteeriä. Lain mukaan perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, jos velallinen ei esitä kiistämiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta maksuvelvollisuuteen.

Laskun riitauttaminen kannattaa tehdä oikein ja viivyttelemättä

Riitautus vaatii nimenomaisia toimenpiteitä, ja laskun riitautus on perusteltava. Se, että vain kieltäytyy maksamasta tai vain jättää laskun maksamatta eikä vastaa laskuttajan yhteydenottoihin, ei vielä ole pätevä riitautus. Jos laskussa on huomautettavaa, yhteydenoton välttely tulee yleensä vain kalliimmaksi laskun saajalle, sillä perintäkuluja kertyy niin kauan kuin saatavaa ei ole riitautettu.

Siksi virheen huomaamisen jälkeen kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä laskuttajaan tai perintätoimistoon, riitauttaa lasku ja perustella riitautus. Joskus perusteeton odottelu voi johtaa jopa oikeudenmenetyksiin: jos laskutetussa palvelussa tai tuotteessa on vikaa, laissa edellytetään, että ostaja reklamoi myyjää reklamoidaan kohtuullisessa ajassa virheen tultua ilmi. Muutoin voi menettää oikeuden vedota virheeseen.

Mitä laskun riitautuksen jälkeen tapahtuu?

Kun lasku on perustellusti riitautettu, laskun vapaaehtoinen perintä pitää lopettaa. Asiakkaalta ei saa vaatia vapaaehtoisen perinnän perintäkuluja, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun saatava on riitautettu.

Laskuriita kannattaa ensisijaisesti pyrkiä sopimaan. Usein on mahdollista löytää ratkaisu, johon sekä laskuttaja että maksaja voivat tyytyä. Laskuttaja voi myös tarjoutua oikaisemaan virheelliseksi väitetyn suorituksen. Yleensä sopiminen tai virheen korjaaminen ratkaisevat tilanteen nopeammin kuin riitaisen saatavan perintä tuomioistuimessa, minkä lisäksi sopiminen on edullisempaa kuin oikeudenkäynti.

Aina sopiminen ei ole mahdollista. Tällöin laskuriita ratkaistaan käräjäoikeudessa eli siirrytään oikeudelliseen perintään. Jos laskua ei ole vielä maksettu, velkojan on lähetettävä käräjäoikeuteen haastehakemus, jossa ilmoitetaan tiedossa oleva riitautus ja sen perusteet. Jos lasku on jo maksettu ennen riitautumista, haastehakemuksen lähettää asiakas, joka on maksanut laskun. Haastehakemukseen on tärkeää vastata määräaikaan mennessä, sillä jos haastehakemukseen ei vastata, tuomioistuin voi antaa asiassa yksipuolisen tuomion, jolla se hyväksyy kanteen.

Velkoja ja laskun saaja voivat kummatkin esittää käräjäoikeudessa todistelua. Lähtökohtaisesti sillä, joka vetoaa virheeseen, on velvollisuus näyttää virhe toteen. Näyttötaakan jakautuminen voi kuitenkin vaihdella riippuen muun muassa riidan kohteesta ja sovellettavasta laista.

Jos kyseessä on kuluttajariita, näyttötaakka joistain asioista voikin olla elinkeinonharjoittajalla. Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus näyttää toteen esimerkiksi, onko kuluttajakaupassa sovittu hinta ollut kiinteä vai arvio, jos hinnan suuruudesta tulee riitaa.

Käräjäoikeus antaa riita-asiassa tuomion, jossa joko vahvistetaan maksuvelvollisuus tai hylätään se kokonaan tai osittain. Maksutuomion voi siirtää ulosottoon, jos maksua ei saada vapaaehtoisesti.

Saako riitautetun laskun jättää maksamatta?

Riitautettua saatavaa ei tarvitse maksaa niin kauan kuin riita on ratkaisematta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että koko laskun saa jättää maksamatta. Aina riitautus ei nimittäin koske koko laskua. Laskun riitauttajalla ei ole oikeutta kieltäytyä maksamasta sitä osuutta laskusta, joka selvästi ylittää virheen tai vahingon määrän. Jos laskusta on eroteltavissa kustannuserä, jota riitaisuus koskee, eikä koko saatavaa ole riitautettu, voi riidattoman laskuosuuden vapaaehtoista perintää jatkaa ja periä tästä kulut velalliselta. Asiakkaan kannattaa välttää lisäkulut ja maksaa riidaton osa laskusta vapaaehtoisesti.

 

Vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä

Laskun perintä voidaan jakaa kahteen vaiheeseen.

 • Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan perintätoimia, joilla laskuttaja tai perintätoimisto perivät laskusuoritusta asiakkaalta ilman oikeudenkäyntiä. Näitä keinoja ovat esimerkiksi maksuvaatimuksen lähettäminen ja maksusuunnitelman laatiminen asiakkaan kanssa. Vapaaehtoisista perintätoimista saa veloittaa asiakkaalta perintäkulut, joiden enimmäismäärä on ilmoitettu laissa.
 • Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan laskusaatavan perimistä tuomioistuimessa. Oikeudellinen perintä voi sisältää myös tuomiolla vahvistetun laskusaamisen siirtämisen ulosoton perittäväksi, jos laskua ei makseta vapaaehtoisesti tuomion jälkeen. Riitautuneet laskut peritään viime kädessä oikeudellisen perinnän kautta. Oikeudellinen perintä ei kuitenkaan edellytä, että lasku on riitautettu, vaan oikeudellista perintää voidaan käyttää myös silloin, kun vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta esimerkiksi asiakkaan maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden takia.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.