Mitä oikeusturvavakuutus korvaa ja muita kysymyksiä oikeusturvavakuutuksesta

Tämä artikkeli käsittelee oikeusturvavakuutukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia yleisellä tasolla. Vastaukset on muotoiltu niin, että ne vastaavat kysymyksiin ns. tyypillisessä tapauksessa. Heikkilä & Co ei vastaa siitä, miten vakuutusyhtiösi juuri sinun tapaustasi käsittelevät ja mitä korvaavat tai eivät korvaa.

Mikä on oikeusturvavakuutus?

Oikeusturvavakuutus on ottamasi vakuutus, joka korvaa sinulle mm. lakimieskulujasi, jos olet osapuolena riita-asiassa. Yksityishenkilöillä oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä kotivakuutukseen. Yrityksen oikeusturvavakuutus saattaa kuulua yrityksen vakuutuspakettiin tai olla erikseen ostettu lisävakuutus.

Mikä on oikeusturvavakuutuksen ehtojen tarkoittama riita-asia, ja milloin se syntyy?

Korvauskelpoisen riidan syntyminen tarkoittaa, että sinulle on esitetty lasku tai korvausvaatimus, johon olet vastannut kieltävästi, joko summaan tai perusteisiin. Jos lasku tai vaatimus on kohdistettu sinuun, sinun tai juristisi pitää toimittaa vastapuolelle kirjallinen kiistäminen, jotta voisit saada myönteisen oikeusturva-päätöksen. Jos sinä olet esittänyt laskun tai vaatimuksen, mutta vastapuoli ei ole kiistänyt sitä, oikeusturvaa ei voi vielä hakea, vaan pitää odottaa, että vastapuoli kiistää vaatimukset.

Jos vaatimukset myönnetään oikeiksi kiistämättä niitä ja asia päättyy siihen, riitaa ei vakuutusyhtiön silmissä synny eli oikeusturva ei korvaa kuluja asiassa.

Oikeusturvavakuutus on ottamasi vakuutus, joka korvaa sinulle mm.
lakimieskulujasi, jos olet osapuolena riita-asiassa.

Tuleeko laskun tai korvausvaatimuksen ja kiistämisen olla kirjallisia?

Kyllä. Lasku, vaatimukset ja kiistäminen on oltava kirjallisessa muodossa. Ne voivat olla esim. kirjeitä,
sähköposteja, tekstiviestejä tai WhatsApp -viestejä.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutus voi korvata:

 • Lakimiehen palkkioita
 • Oikeudenkäynnin viranomaismaksuja
 • Todistelukuluja
 • Asiantuntijapalkkioita ja vakuutusasian hoitamiseen tai neuvontaan liittyviä palkkioita
 • Oikeusturvavakuutus voi kattaa myös asiaan perehtymisen kulut ennen kuin oikeusturvavakuutuspäätöstä on haettu.

Korvaako oikeusturvavakuutus, jos joudun maksamaan vastapuolen lakimieskuluja?

Tavallisesti oikeusturvavakuutus kattaa vain omia lakimieskulujasi. Vakuutusyhtiöt tarjoavat kuitenkin lisähinnasta kattavampia oikeusturvavakuutuksia, jotka korvaavat sinulle myös vastapuolen kuluja. Vakuutusehdoissa määritellään, korvaako oikeusturvavakuutus vain omat kulut vai myös vastapuolen kuluja.

Mitä oikeusturvavakuutus ei korvaa?

 • Oikeusturvavakuutus ei korvaa oikeudellista neuvontaa, joka ei liity riitaan.
 • Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata riita-asiasta mahdollisesti aiheutuvia muita kuluja, kuten esim. vastapuolelle maksettavia vahingonkorvauksia tai hinnanalennuksia.
 • Oikeusturvavakuutus ei tyypillisesti korvaa riita-asian hoidosta syntyneitä vastapuolen kuluja.
 • Oikeusturvavakuutusten ehdoissa on myös rajoituksia riidoista, joita oikeusturva ei kata. Rajoitukset vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Esimerkiksi seuraavat asiat on yleensä rajattu oikeusturvan ulkopuolelle:
  • Avioeroasiat
  • Kotivakuutuksen oikeusturva ei välttämättä kata riitoja, jotka koskevat muuta kuin omassa käytössä olevaa asuntoa, kuten sijoitusasuntoa.
  • Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus ei yleensä kata työsuhderiitoja, mutta ammattiliiton oikeusturvavakuutus saattaa kattaa ne.
  • Yrityksen oikeusturvavakuutuksesta ei korvata asioita, jotka eivät liity yritystoimintaan, kuten yrittäjän henkilökohtaiset riita-asiat.

Miten haetaan oikeusturvavakuutus-päätöstä? Mitä asiakirjoja siihen tarvitaan?

Oikeusturvavahingosta, eli syntyneestä riidasta, ilmoitetaan vakuutusyhtiölle tekemällä oikeusturvailmoitus.

Riita-asiassa vakuutusyhtiölle on toimitettava:

 • vaatimus
 • vastapuolen kiistäminen

On siis todistettava, että riita on syntynyt. Vaatimukset ja
kiistäminen on saatava kirjallisessa muodossa.

Oikeusturvavakuutus on ottamasi vakuutus, joka korvaa sinulle mm. lakimieskulujasi, jos olet osapuolena riita-asiassa.

Milloin oikeusturvahakemus tulee tehdä?

Oikeusturvailmoitus kannattaa tehdä heti, kun se on mahdollista, vaikka vielä ei olisi syntynyt korvattavia
kulujakaan. Näin saat tietää heti, mitä vakuutusyhtiö voisi asiassa korvata. Vakuutusyhtiö voi myös
kieltäytyä korvaamasta asiaa, jos oikeusturvaa ei ole haettu riittävän aikaisessa vaiheessa riidan käsittelyä.

Kenen vastuulla on hakea oikeusturvavakuutuspäätöstä?

Oikeusturvapäätöksen hakeminen ja omien vakuutusehtojen sisällön tunteminen kuuluu vakuutuksenottajan
eli asiakkaan vastuulle.

Voit kuitenkin pyytää Heikkilä & Co:ta tekemään oikeusturvailmoituksen puolestasi palkkiota vastaan. Yleensä asiaasi hoitava juristi tiedustelee sinulta oikeusturvavakuutuksestasi, jos näyttää siltä, että oikeusturvavakuutus voisi korvata kulujasi. Osa vakuutusyhtiöistä vaatii valtakirjan vakuutusasian hoitamiseen puolestasi. Toimitamme sellaisen sinulle tarvittaessa allekirjoitettavaksi.

Annatteko oikeusturvapäätöksen saamiseen liittyvää neuvontaa?

Kyllä annamme, palkkiota vastaan.

Oikeusturvapäätös oli kielteinen, kannattaako vaatia uutta päätöstä?

Ehkä. Voimme tutustua asiaan ja hakea muutosta päätökseen palkkiota vastaan.

Edellytykset oikeusturvavakuutuksen myönteisen korvauspäätöksen saamiseksi Kun oikeusturvapäätöstä haetaan, asiassa ei ole tarvinnut vielä aiheutua juristin kuluja, eikä asian tarvitse edes olla juristin hoidossa. Vakuutusyhtiö tekee myönteisen korvauspäätöksen, jos vakuutusyhtiölle pystytään osoittamaan, että on tapahtunut vakuutusehtojen tarkoittama oikeusturvavahinko, eli riita, jonka vakuutusehdot kattavat.

Oikeusturvailmoituksen jälkeen vakuutusyhtiö tekee asiassa korvauspäätöksen, jossa se ilmoittaa, korvaako se asiassa aiheutuvat lakimies- ja oikeudenkäyntikulut. Myönteinenkään korvauspäätös ei kuitenkaan ole lupaus kaikkien kulujen korvaamisesta, vaan korvauspäätöksessä ilmoitetaan ehdot, joiden täyttyessä korvaus maksetaan. Vakuutusyhtiö voi kieltäytyä korvaamasta esimerkiksi asian laajuuteen nähden kohtuuttoman suuria lakimieskuluja tai asiaan liittymättömiä kulueriä.

Olen vaihtanut vakuutusyhtiötä vahingon jälkeen. Kummalta vakuutusyhtiöltä pyydän
oikeusturvavakuutuksen korvauspäätöstä?

Pääsääntöisesti oikeusturvailmoitus tehdään siihen vakuutusyhtiöön, joka sinulla on, kun riita syntyy. Jos vakuutusyhtiö on vaihtunut, oikeusturvailmoituksen voi epäselvissä tilanteissa joutua tekemään sekä uuteen että vanhaan vakuutusyhtiöön. Oikeusturvapäätös voi olla kielteinen, jos riita on syntynyt ennen kuin olet tullut vakuutusyhtiösi asiakkaaksi tai jos riita syntyy sen jälkeen, kun vakuutuksesi voimassaolo on päättynyt.

Jos vakuutusyhtiö vaihtuu kesken riita-asian käsittelyn, tällä ei yleensä ole vaikutusta jo saatuun oikeusturvapäätökseen. Ennen vakuutusyhtiön vaihtamista kannattaa kuitenkin varmistaa vakuutusyhtiöltä kirjallisesti, miten vakuutuksen irtisanominen vaikuttaa korvauspäätöksen voimassaoloon.

Paljonko oikeusturvavakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutuskorvauksen summa määräytyy vakuutusehtojen mukaan. Vakuutuskorvaukselle on yleensä enimmäismäärä, joka lukee vakuutusehdoissa. Korvauksesta vähennetään vakuutusehdoissa määritelty omavastuuosuus eli summa, joka jää vakuutuksenottajan itsensä maksettavaksi ja arvonlisäveron osuus mutta vain, jos hakija on yritys. Omavastuu on yleensä tietty prosenttiosuus kuluista. Korvauksen enimmäismäärä ja omavastuun suuruus vaihtelevat vakuutusehtojen mukaan.

Vakuutusyhtiö voi jättää osan toteutuneista kuluista korvaamatta, jos se katsoo esimerkiksi, että jotkin juristin tekemät toimet eivät ole liittyneet riita-asian hoitamiseen riittävän kiinteästi.

Voinko saada korvauksen vakuutusyhtiöstä ja vastapuolelta?

Omista asianajokuluista ei voi saada korvausta kahdesti. Jos sovintosopimuksessa on sovittu, että vastapuoli korvaa sinun asianajokulujasi, vakuutuskorvauksesta vähennetään vastapuolelta saamasi korvaus asianajokuluista. Vastaavasti, jos tuomioistuin tuomitsee vastapuolen korvaamaan kulujasi, vakuutusyhtiö ei enää korvaa vastapuolen maksamaa osuutta. Jos saat vastapuolelta korvausta, joka on selvästi maksettu jostakin muusta kuin asianajokuluista, oikeusturvan määrä ei alene.

Milloin oikeusturvavakuutuskorvaus maksetaan?

Vaikka myönteinen oikeusturvapäätös olisi saatu, oikeusturvakorvaus maksetaan pääsääntöisesti vasta, kun asian käsittely on päättynyt. Eli asiassa on saatu tuomioistuimen tuomio tai tehty kirjallinen sovintosopimus.

Asianajokulut tulevat siis ensin vakuutuksenottajan itsensä maksettavaksi. Jos asiassa ei myöhemmin päästä tuomioon tai sovintosopimukseen, oikeusturvavakuutus ei yleensä korvaa kuluja lainkaan. Tämä tarkoittaa, että jos asian käsittely jää sillensä tai asia sovitaan suullisesti, joudut vastaamaan asianajokuluistasi itse.

Olen saanut myönteisen oikeusturvavakuutuspäätöksen, joudunko maksamaan asianajokulut ennen vakuutuskorvausta?

Kyllä. Heikkilä & Co laskuttaa omien toimeksiantoehtojensa mukaisesti säännöllisesti asian edetessä.

Kuka hakee oikeusturva-vakuutuskorvausta?

Vakuutuksenottajan vastuulla on hakea vakuutuskorvausta. Heikkilä & Co voi myös hakea korvauksen ja toimittaa tarvittavat asiakirjat vakuutusyhtiöön asiakkaan puolesta. Tästä tulee erikseen sopia ja palvelu on maksullista

Kenelle oikeusturvavakuutuskorvaus maksetaan?

Asianajokulut tulevat ensin vakuutuksenottajan itsensä maksettavaksi ja vakuutuksenottaja itse hakee
korvaukset vakuutusyhtiöstä. Vakuutuskorvaus maksetaan suoraan vakuutuksenottajalle eli asiakkaalle,
ellei asiakas ole ilmoittanut korvauksen saajaksi muuta tahoa.

Asia etenee hovioikeuteen, maksaako vakuutusyhtiö siihen saakka syntyneet kulut?

Jos asiassa on saatu käräjäoikeuden tuomio, mutta tuomiosta valitetaan hovioikeuteen, vakuutusyhtiöt
suostuvat yleensä tässä vaiheessa maksamaan korvauksen käräjäoikeusvaiheen kustannuksista.

Mitä asiakirjoja korvauksen saamiseksi tyypillisesti tarvitaan?

Korvauksen maksua varten vakuutusyhtiölle on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • lasku toimenpiteistä ja kuluista, joista korvausta vaaditaan.
 • asianajotoimiston laskussa tulee olla erittely, josta näkee, mihin toimenpiteisiin lasku kohdistuu
 • asiakirja, johon korvauksen maksaminen perustuu, kuten allekirjoitettu sovintosopimus tai tuomioistuimen
  tuomio.

Kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu vakuutusyhtiölle, vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen ja maksaa mahdollisen vakuutuskorvauksen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.