Asiakkaani meni nurin! Minne katosivat myymäni tavarat?

Asiakkaani meni nurin! Minne katosivat myymäni tavarat?

Asiakkaan konkurssi tulee usein yllätyksenä. Harva meistä on osannut siihen varautua, vaikka merkkejäkin on saattanut jo olla ilmassa. Kun konkurssi tulee eteen, yhtiölläsi saattaa olla huomattavat saatavat konkurssiin asetetulta (velallis)yhtiöltä. Jos et saa suoritusta saatavallesi, saattaa omakin yhtiösi ajautua taloudellisiin vaikeuksiin. Tyypillinen tarina on se, että velallisyhtiölle on ennen konkurssiin asettamista toimitettu tavaraa, joka on sovittu maksettavaksi myöhemmin. Kun tieto yhtiön konkurssista tulee, velkoja ryhtyy kiireellä vaatimaan tavaroista maksusuoritusta tai vaihtoehtoisesti tavaroiden palautusta. Konkurssipesän vastaus on kuitenkin usein tyly. Se kieltäytyy niin maksusta kuin tavaroiden palauttamisestakin.

Konkurssipesä kieltäytyy ennen konkurssin alkamista syntyneiden saatavien maksamisesta, koska sellaisia saatavia ei saa maksaa konkurssipesän varoista. Konkurssipesän varoilla tarkoitetaan yhtiöllä konkurssin alkamishetkellä ollutta omaisuutta (rahavarat, saatavat, käyttö- ja vaihto-omaisuus ym.). Konkurssipesää kohtaan esitetyt maksuvaatimukset ovat siten tehottomia. Sen sijaan velkojan tulee ilmoittaa saataviensa peruste ja määrä konkurssipesän pesänhoitajalle, jotta saatava tulee huomioiduksi konkurssissa. Mikäli konkurssipesään kertyy riittävästi varoja mm. yhtiön omaisuuden myynnin seurauksena, varat jaetaan aikanaan yhtiön velkojille jako-osuuksina. On kuitenkin huomioitava, että konkurssin alkamisen ja jako-osuuksien maksamisen välillä ehtii usein kulua jopa vuosia ja jako-osuudet saattavat jäädä huomattavan pieniksi velkojen kokonaismäärään nähden. Tällöin saamatta jäänyt osa velasta jää velkojan luottotappioksi.

Konkurssipesään kuuluu se omaisuus, joka yhtiöllä oli konkurssin alkamishetkellä riippumatta siitä, oliko yhtiö ehtinyt maksaa sen vai ei. Näin ollen velallisyhtiölle toimitetut, mutta vielä maksamattomat, tavarat kuuluvat konkurssipesän omaisuuteen eikä konkurssipesällä ole velvollisuutta palauttaa tavaroita niitä vaativalle velkojalle. Konkurssipesään ei kuitenkaan kuulu velallisyhtiön hallussa oleva, sivullisen omistama omaisuus, jos se on selvästi erotettavissa velallisyhtiön omaisuudesta. Käytännössä velallisyhtiön ja sivullisen omaisuus on usein sekoittunut keskenään eikä sivulliselle kuuluvaa omaisuutta voida palauttaa.

Velkojalla on onneksi mahdollisuus varautua edellä kuvatun kaltaiseen tilanteeseen. Sopimuskumppanin maksuvaikeuksiin ja konkurssiin voi varautua käyttämällä tavarantoimitusta koskevissa sopimuksissa omistuksenpidätys- ja takaisinottoehtoa. Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehto takaa velkojalle oikeuden saada yhtiölle toimitetut tavarat takaisin myös sen jälkeen, kun yhtiö on asetettu konkurssiin. Ehto on siis tehokas myös konkurssipesää kohtaan. Ehdon tehokkuus kuitenkin edellyttää, että ehdosta on sovittu ennen tavaroiden toimitusta. Lisäksi edellytetään muun muassa, että velallisyhtiöllä ei ole ollut oikeutta luovuttaa tavaroita edelleen tai liittää tavaroita muuhun omaisuutensa ennen kuin tavarat on maksettu. Mikäli yhtiöllä on ollut tällainen oikeus, omistuksenpidätys- ja takaisinottoehto ei sido konkurssipesää ja tavarat kuuluvat konkurssipesään.

Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehto on parhaimmillaan erinomainen keino turvata velkojan oikeudet myös mahdollisessa konkurssitilanteessa. Pelkkä tavarantoimituslaskuun kirjattu velkojan yksipuolinen ilmoitus omistuksenpidätysoikeudesta ei kuitenkaan ole riittävä, vaan ehdosta tulee kirjallisesti sopia osapuolten välillä. Sopimuksessa omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdon muotoiluun onkin syytä suhtautua erityisellä huolellisuudella. Erityisesti tulee sopia siitä, miten toimitettuja tavaroita saa/ei saa käyttää ennen kuin ne on maksettu. Epäselvästi tai huolimattomasti laadittu omistuksenpidätys- ja takaisinottoehto johtaa pahimmillaan siihen, että konkurssipesä voi pätevästi kieltäytyä luovuttamasta tavaroita takaisin velkojalle.

Hyvin laadittu sopimus on paras keino ennaltaehkäistä erimielisyyksiä sekä turvata omien oikeuksien toteutuminen silloin, kun sopimuskumppani ei toimi sovitulla tavalla, on maksuvaikeuksissa tai ajautuu konkurssiin. Käyttämällä pätevää lakimiestä jo sopimuksen laatimisvaiheessa, voit parhaiten varautua näihin tilanteisiin.

Me Lakiasiaintoimisto Heikkilä & Co Oy:ssä avustamme sinua mielellämme kaikissa sopimusasioissa.

Tuula Vesalainen

010 289 9403

juristi, varatuomari

Lakiasiaintoimisto Heikkilä & Co Oy

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.