Yrittäjän vastuu osakeyhtiön konkurssissa

Yrittäjän vastuu osakeyhtiön konkurssissa

Kun osakeyhtiö on maksukyvytön eikä se enää pysty maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, voidaan yhtiö asettaa konkurssiin. Konkurssiin asettaminen tapahtuu käräjäoikeudessa joko osakeyhtiön oman konkurssihakemuksen tai yhtiön velkojan konkurssihakemuksen seurauksena.

Yrittäjän vastuut osakeyhtiön konkurssipesän hoitamisessa

Konkurssiin asettamishetkellä osakeyhtiön omaisuus siirtyy välittömästi yhtiön velkojien määräysvaltaan ja osakeyhtiö ja sen laillinen edustaja (jäljempänä ”yrittäjä”) menettää oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Konkurssiin asettamisen yhteydessä käräjäoikeus määrää konkurssipesän pesänhoitajan, jonka tehtävänä on muun muassa hoitaa konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta, selvittää yhtiön velat ja varat sekä realisoida yhtiön omaisuus.

Konkurssissa yrittäjän tehtävänä on myötävaikuttaa pesänhoitoon siten, että pesänhoitaja voi suorittaa hänelle kuuluvat tehtävät ja konkurssimenettely voidaan saattaa asianmukaisesti päätökseen. Tämä tarkoittaa muun muassa tietojen antamista osakeyhtiölle kuuluvasta omaisuudesta sekä yhtiön saatavista.

Yhtiön velkojen hoitaminen osakeyhtiön konkurssissa

Kun konkurssiin asetetun osakeyhtiön omaisuus on aikanaan myyty ja varat ja velat selvitetty, maksetaan osakeyhtiön velkojille konkurssipesästä jako-osuus, mikäli konkurssipesään kertyneet varat siihen massavelkaisten kulujen kattamisen jälkeen riittävät. Konkurssissa massavelkaisia kustannuksia ovat konkurssin alkamisen jälkeen syntyneet kustannukset, kuten toimitilavuokrat, työntekijöiden irtisanomisajan palkat sekä pesänhoitajan palkkio.

Yrittäjän vastuu konkurssiin asetetun osakeyhtiön veloista – pääsääntö

Yrittäjä ei lähtökohtaisesti ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön veloista. Pääsääntö konkurssissa on se, että velkojat saavat saatavilleen suorituksen niistä varoista, jotka osakeyhtiöllä oli konkurssiin asettamishetkellä. Mikäli velkoja on paljon ja varallisuutta vähän, voi käydä niin, että velkojat jäävät kokonaan vaille suoritusta. Tällöin velkoja joutuu kirjaamaan saatavansa luottotappioksi. Pääsääntöön on olemassa kuitenkin muutama poikkeus, joita käsitellään seuraavaksi.

Yrittäjän vastuu konkurssiin asetetun osakeyhtiön veloista – takaus

Osakeyhtiön konkurssissa yrittäjä voi puolestaan joutua vastaamaan henkilökohtaisesti osakeyhtiön veloista, mikäli hän on antanut velkojalle takauksen. Konkurssissa velkojalla on oikeus vaatia maksusuoritusta saatavalleen suoraan takaajalta ja takaaja on velvollinen tekemään maksusuorituksen velkojalle. Jollei toisin ole sovittu, takaus koskee paitsi velan pääomaa, myös korkoa ja muita liitännäiskustannuksia. Mikäli takaaja maksaa velan, tulee hän konkurssissa velkojaksi alkuperäisen velkojan sijaan. Tällöin hän on oikeutettu saamaan konkurssipesän varoista jako-osuuden, mikäli konkurssipesän varat jako-osuuksien maksamiseen riittävät.

Yrittäjän vastuu konkurssiin asetetun osakeyhtiön veloista – pantti

Mikäli yrittäjä on antanut pantin osakeyhtiölle kuuluvan velan maksamisen vakuudeksi, on velkojalla tämän vierasvelkapanttauksen perusteella oikeus saada maksu pantista, kun velka on erääntynyt. On syytä huomata, että konkurssi eräännyttää velat. Näin ollen velkoja saa konkurssin johdosta kohdistaa maksuvaatimuksensa suoraan pantinantajaan. Tässä tilanteessa pantinantaja voi maksaa velan velkojalle rahasuorituksena tai vaihtoehtoisesti velkoja saa maksusuorituksen pantin realisoimisella.

Yrittäjän mahdollinen rikosoikeudellinen vastuu konkurssissa

Konkurssissa yrittäjä voi joskus joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen. Rikosoikeudelliseen vastuuseen voi joutua muun muassa silloin, jos yrittäjä on ennen konkurssia hävittänyt osakeyhtiön omaisuutta tai ilman hyväksyttävää syytä lahjoittanut tai muuten luovuttanut osakeyhtiön omaisuutta velkojien ulottumattomiin. Laittomasta menettelystä on kyse myös silloin, jos yrittäjä konkurssimenettelyssä salaa osakeyhtiön omaisuutta, ilmoittaa perusteettoman velvoitteen, antaa harhaanjohtavia tietoja velkojien kannalta merkityksellisestä seikasta tai jättää ilmoittamatta yhtiön velan. Niin ikään, jos yhtiön kirjanpito on laiminlyöty pitkältä ajalta tai se on harhaanjohtava, voi yrittäjä joutua vastuuseen. Pesänhoitajan tulee tarvittaessa tehdä tutkintapyyntö, mikäli konkurssimenettelyn aikana syntyy epäilys siitä, että yrittäjä on saattanut syyllistyä elinkeinotoiminnassa tehtyyn rikokseen.

Toiminimiyrittäjän vastuu yrityksen veloista konkurssissa

Mikäli liiketoimintaa on harjoitettu toiminimellä eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja toiminimi asetetaan konkurssiin, on yrittäjä vastuussa elinkeinotoiminnassa syntyneistä veloista elinkeinotoimintaan kuuluvalla ja koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Velkavastuu elinkeinotoiminnassa syntyneistä veloista ei myöskään pääty, vaikka konkurssimenettely itsessään päättyisi. Velkojen maksuvelvollisuus jatkuu yleensä niin pitkään, että velat on saatu kokonaan maksettua tai ne ovat vanhentuneet.

Toiminimiyrittäjän velkasaneeraus konkurssin jälkeen

Velkojen maksamiseksi yrittäjän omaisuus ja palkkatulot saattavat joutua ulosmittauksen kohteeksi. Yrittäjällä saattaa kuitenkin konkurssin jälkeen olla mahdollisuus päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jossa tuomioistuin vahvistaa hänelle hänen maksukykyään vastaavan maksuohjelman. Maksuohjelma kestää yleensä muutaman vuoden ajan.

Jos suunnittelet vapaaehtoiseen konkurssiin hakeutumista, anna meidän auttaa ja ota yhteyttä sähköpostilla jani.karlsson@heikkilaco.fi, soittamalla 010 289 9407 tai lähettämällä alla oleva yhteyslomake.

Blogin kirjoittaja: lakimies Tuula Vesalainen

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.