Osakkuus yrityksessä

Yrityskaupan juridiset palvelut yrityksen ostajille ja myyjille

Osakkuus yrityksessä

Yritysjuristimme avustavat yritysten avainhenkilöitä osakkuusasioissa.

Osakkuus yrityksessä – palvelun sisältö

Osakkuus yrityksessä on tyypillisesti tilanne, jossa pääomistaja haluaa sitouttaa avainhenkilön yritykseen. Osakkuus yrityksessä voi sisältää kaikki tai osan seuraavista palveluista:

 • Konsultaatio prosessista ja neuvotteluapu
 • Osakkuuden arvonmääritys
 • Kohdeyrityksen juridinen due diligence tarkistus
 • Osakassopimuksen kommentointi tai laatiminen
 • Omistuksen siirtosopimusten kommentointi kommentointi tai laatiminen

Osakkuus yrityksessä – palvelun toimitusaika

Tyypillisesti yritysjuristimme voivat ryhtyä toimeen noin kahden kuluessa toimeksiannon tekemisestä. Palveluiden toteutus kestää tyypillisesti joitain viikkoja. Prosessin kesto on yleensä riippuvainen siitä, miten hyvin osakkuusjärjestely on pääomistajan toimesta suunniteltu.

Osakkuus yrityksessä – palvelun hinta

Osakkuus yrityksessä -palvelun hinta muodostuu käytetystä ajasta ja tuntiveloituksestamme. Ajankäyttöön vaikuttaa useampi tekijä, kuten konsultaatiotarve, neuvottelukierrosten määrä, sopimusten valmiusaste.

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Avustamme omistajia osakeannin järjestämisessä

Osakeanti

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Osakkuus yrityksessä

Osakkuus yrityksessä – osakkuuden perusteet

Osakkuus listaamattomassa yrityksessä tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia ja vastuita. Osakkuutta säädellään osakeyhtiölailla. Osakkeiden tyypit vaihtelevat, ja niillä voi olla erilaisia äänivalta- ja tuotto-oikeuksia. Osakkeenomistajana henkilö saa tiettyjä oikeuksia, kuten osallistumisoikeuden yhtiökokouksiin, äänioikeuden sekä oikeuden osinkoihin, jos yritys jakaa voittojaan. On mahdollista, että osakkuus voi tarkoittaa osallistumista yrityksen päätöksentekoon ja strategian muovaamiseen.

Toisaalta osakkuuteen liittyy myös vastuita, kuten taloudellista riskiä ja sitoutumista yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin. Tässä kontekstissa on tärkeää ymmärtää, että osakkaan rooli eroaa työntekijän roolista, sillä osakkaalla on sekä suurempi vaikutusvalta että suurempi taloudellinen riski yrityksessä. Siksi osakkuuden harkitseminen vaatii perusteellista ymmärrystä sekä yrityksen toiminnasta että omasta roolistaan ja vastuistaan yrityksen sisällä.

Osakkuus yrityksessä – miten osakkaaksi

Osakkuuden toteutuminen listaamattomassa yrityksessä on prosessi, joka vaatii sekä huolellista suunnittelua että sopimuksia.

 • Ensimmäinen askel on osakkeenomistajaksi tulemisen ehtojen selvittäminen, joka voi sisältää osakkeiden hinnoittelun, maksuehdot ja mahdolliset rahoitusvaihtoehdot.
 • Usein osakkuuteen liittyy osakassopimus, joka määrittelee osakkeenomistajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Tämä sisältää yksityiskohdat osakkeiden siirroista, äänioikeudesta, osinkopolitiikasta ja mahdollisista lunastusoikeuksista.
 • Prosessissa on erittäin suositeltavaa tehdä myös due diligence -tarkastuksen, jossa arvioidaan yrityksen taloudellinen tila, markkina-asema ja tulevaisuuden näkymät.
 • Tämän jälkeen seuraa neuvotteluvaihe, jossa sovitaan osakkuuden ehdoista.
 • Lopulta osakkuus toteutetaan neuvotteluissa saavutetun tuloksen ja toteutustavan mukaisesti. On tärkeää huomata, että osakkuuden toteutus voi vaihdella yrityksen tyypin, kokoluokan ja toimialan mukaan.

Koko prosessin ajan on suositeltavaa käyttää asiantuntijan, kuten lakimiehen tai talousneuvojan, apua varmistaakseen, että kaikki juridiset ja taloudelliset näkökohdat otetaan huomioon ja että osakkuus on linjassa henkilön pitkäaikaisten tavoitteiden ja odotusten kanssa.

Osakkuus yrityksessä – taloudelliset näkökohdat

Osakkuuden taloudelliset vaikutukset ovat moninaiset ja vaativat huolellista harkintaa. Osakkeenomistajana henkilö saa osuuden yrityksen varallisuudesta ja tuloksesta, mikä voi merkitä potentiaalista tulojen kasvua osinkojen muodossa. Osinkopolitiikka vaihtelee yrityksen taloudellisen tilanteen ja strategian mukaan, ja se voi tarjota säännöllisiä tuloja tai uudelleeninvestointeja yrityksen kasvuun. Osakkeiden arvo voi vaihdella markkinatilanteen, yrityksen suorituskyvyn ja tulevaisuuden odotusten perusteella.

Taloudellisena sitoumuksena osakkuus voi myös tuoda veroseuraamuksia, kuten pääomatuloveron osingoista tai myyntivoitoista, jotka tulee ottaa huomioon sijoituspäätöksiä tehtäessä. Lisäksi on tärkeää ymmärtää osakkuuden tuomat riskit, kuten mahdolliset arvon laskut ja likviditeetin puute, koska listaamattomien yhtiöiden osakkeita ei voi yleensä myydä yhtä helposti kuin pörssiosakkeita. Tästä syystä potentiaalisen osakkaan on syytä arvioida huolellisesti sekä yrityksen taloudellinen tila että oma riskinsietokykynsä ennen osakkuuteen ryhtymistä.

Osakkuus yrityksessä – osakassopimus

Kun henkilö harkitsee osakkuutta listaamattomassa yhtiössä, sopimusasiat ja juridiset näkökohdat ovat keskeisessä asemassa. Osakassopimus on tärkein asiakirja, joka määrittelee osakkeenomistajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Sopimus sisältää yksityiskohtaiset ehdot, kuten osakkeiden myyntirajoitukset, lunastusoikeudet, ja äänestyssäännöt. On tärkeää ymmärtää sopimuksen ehdot, sillä ne vaikuttavat suoraan osakkeenomistajan päätösvaltaan ja taloudelliseen asemaan yrityksessä. Juridisten näkökohtien huolellinen tarkastelu auttaa myös tunnistamaan mahdolliset riskit ja välttämään tulevaisuuden oikeudellisia kiistoja. Osakassopimuksessa voidaan esimerkiksi määritellä, miten osakkeita voidaan myydä tai siirtää, ja millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia osakkailla on toisiaan kohtaan. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon, että osakassopimuksen ehdot voivat vaikuttaa osakkeenomistajan mahdollisuuksiin myydä tai lunastaa osakkeitaan tulevaisuudessa. Tästä syystä on suositeltavaa konsultoida asianajajaa tai muuta asiantuntijaa, joka voi auttaa ymmärtämään juridisia seikkoja ja neuvotella sopimuksen ehtoja niin, että ne palvelevat parhaiten osakkaan etua ja tavoitteita.

Osakkuus yrityksessä – riskit ja vastuut

Osakkuuteen listaamattomassa yrityksessä liittyy sekä taloudellisia että operatiivisia riskejä ja vastuita, jotka ovat tärkeitä ymmärtää ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Taloudellisesti, osakkeenomistajat kantavat riskin sijoitetun pääoman menetyksestä, mikäli yrityksen arvo laskee. Tämä riski korostuu erityisesti listaamattomassa osakeyhtiössä, joissa osakkeiden likviditeetti ja markkina-arvo voivat vaihdella suuresti.

Operatiivisesti osakkaat voivat olla vastuussa yrityksen päätöksistä ja niiden seurauksista, riippuen heidän roolistaan ja vaikutusvallastaan yrityksessä. Esimerkiksi, suuremmilla osakkailla voi olla suora vastuu yrityksen strategisista suunnista ja hallinnollisista päätöksistä. Lisäksi tietyissä oikeudellisissa tilanteissa kuten, jos osakas on myös hallituksen jäsen, osakkaat voivat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen toiminnasta, etenkin jos yritys rikkoo lakeja tai säädöksiä.

On tärkeää huomioida myös, että osakkuus voi sitoa henkilön yritykseen pidemmäksi aikaa, koska osakkeiden myynti voi olla rajoitettua tai vaikeaa. Siksi on välttämätöntä arvioida huolellisesti yrityksen taloudellista vakautta, markkina-asemaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä omaa riskinsietokykyä ja henkilökohtaisia omia pitkän aikavälin tavoitteita ennen osakkuuteen ryhtymistä.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.