Osakeyhtiön jakautuminen

Yritysjärjestelyjen palvelut

Osakeyhtiön jakautuminen

Yritysjuristimme avustavat yritysjärjestelyissä.

Osakeyhtiön jakautuminen – palvelun sisältö

Osakeyhtiön jakautuminen sisältää osan tai kaikki seuraavista palveluista:

 • Jakautumissuunnitelman laatiminen ja rekisteröinti
 • Kuulutuksen laatiminen rekisteröinti
 • Uusien yhtiöjärjestysten laatiminen
 • Lopputilityksen tekeminen
 • Ennakkoveroratkaisuhakemuksen laatiminen

Osakeyhtiön jakautuminen – palvelun toimitusaika

Tyypillisesti yritysjuristimme voivat ryhtyä toimeen noin kahden viikon kuluessa toimeksiannon tekemisestä. Palveluiden toteutus kestää tyypillisesti joitain viikkoja. Prosessin kesto on vähintään neljä kuukautta.

Osakeyhtiön jakautuminen – palvelun hinta

Osakeyhtiön jakautuminen -palvelun hinta muodostuu käytetystä ajasta ja tuntiveloituksestamme.

Tyypillinen kustannushaarukka (alv 0 %) osakeyhtiön jakautumispalvelulle on:

 • 4 000,00 – 5 000,00 euroa
 • Tilintarkastajan lausunnon palkkio
 • Viranomaismaksut

Onnistunutta asiakaspalvelua jo 30 vuotta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Yhtiöjärjestelypalvelut

Osakeyhtiöiden sulautuminen

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Osakeyhtiön jakautuminen

 • 1

  Jakautumissuunitelma

  • Laaditaan jakautumissuunnitelma
  • Rekisteröidään suunnitelma
 • 2

  Kuulutus

  • Rekisteröidään kuulutushakemus velkojille
 • 3

  Toteutus

  • Jakautumissuunnitelman hyväksyminen hallituksessa ja/tai yhtiökokouksessa
 • 4

  Toimeenpano

  • Uusien yhtiöjärjestysten hyväksyminen
  • Uusien hallitusten hyväksyminen
  • PRH rekisteröinnit
  • Mahdollisen lopputilityksen tekeminen

Osakeyhtiön jakautuminen

Osakeyhtiön jakautuminen – johdanto

Osakeyhtiön jakautuminen on merkittävä yritysjärjestely, jossa yksi yhtiö hajauttaa toimintansa kahteen tai useampaan itsenäiseen yhtiöön. Tämä voi tapahtua joko kokonaan tai osittain, riippuen yrityksen tavoitteista ja strategiasta. Jakautuminen mahdollistaa yrityksille keskittymisen ydinliiketoimintaansa, riskien tehokkaamman hallinnan ja resurssien optimoinnin. Prosessi vaikuttaa laajasti yrityksen rakenteeseen, toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin, minkä vuoksi sen ymmärtäminen on tärkeää niin yritysjohtajille, osakkeenomistajille kuin sijoittajillekin. Tässä artikkelissa käsittelemme osakeyhtiön jakautumisen eri ulottuvuuksia, selittäen sen keskeiset käsitteet ja prosessit.

Osakeyhtiön jakautuminen – millaisiin tilanteisiin?

Osakeyhtiön jakautumista kannattaa harkita useissa erilaisissa tilanteissa, joissa tavoitteena on parantaa yrityksen toimintaa, hallita riskejä tai toteuttaa strategisia tavoitteita. Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa jakautuminen voi olla hyödyllinen:

 1. Strategisen fokuksen terävöittäminen: Jos osakeyhtiöllä on useita erilaisia liiketoiminta-alueita, jotka eivät liity tiiviisti toisiinsa, jakautuminen voi auttaa kunkin liiketoiminta-alueen keskittymistä omaan ydinosaamiseensa ja markkinapotentiaaliinsa.
 2. Riskienhallinta: Jakautumisella voidaan erottaa riskialttiimmat liiketoiminta-alueet muusta yhtiöstä, jolloin voidaan paremmin hallita yleisiä liiketoimintariskejä ja suojata yhtiön muita osia.
 3. Tehokkuuden ja kannattavuuden parantaminen: Jakautuminen voi tuoda tehokkuusetuja, kun eri liiketoiminta-alueet voivat keskittyä omiin erityistarpeisiinsa ja hallinnolliset tehtävät voidaan optimoida.
 4. Yritysjärjestelyihin tai sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen: Jos yhtiö suunnittelee esimerkiksi osan liiketoiminnastaan myyntiä tai fuusioita muiden yritysten kanssa tai sukupolvenvaihdosta, jakautuminen voi helpottaa näiden järjestelyiden toteuttamista.
 5. Markkina-arvon maksimointi: Jakautumisen kautta yhtiöt voivat pyrkiä maksimoimaan markkina-arvonsa, sillä erilliset liiketoiminnot voivat olla markkinoilla arvokkaampia itsenäisinä yksikköinä kuin osana suurempaa kokonaisuutta.

Jakautumisen lajit: kokonaisjakautuminen ja osittaisjakautuminen

Osakeyhtiön jakautuminen voi toteutua kahdella tavalla: kokonaisjakautumisena tai osittaisjakautumisena. Kokonaisjakautumisessa alkuperäinen yhtiö lakkaa olemasta, ja sen varat, velat ja toiminnot siirtyvät kokonaan kahdelle tai useammalle yhtiölle. Osittaisjakautumisessa osa yhtiön varoista ja toiminnoista siirtyy toiselle yhtiölle, mutta alkuperäinen yhtiö säilyy ja jatkaa toimintaansa. Sekä kokonais- että osittaisjakautuminen voidaan toteuttaa jo toimivaan yhtiöön tai uuteen yhtiöön. Kumpikin jakautumisen muoto vaatii huolellista suunnittelua ja strategista harkintaa, ja niiden valinta riippuu yrityksen tavoitteista, kuten halusta hajauttaa riskejä, keskittyä tiettyihin liiketoiminta-alueisiin tai valmistautua yrityskauppoihin.

Jakautumisprosessi ja sen vaiheet

Osakeyhtiön jakautumisprosessi koostuu seuraavista vaiheista:

 1. Jakautumissuunnitelman laadinta ja rekisteröinti: Jakautumisprosessi alkaa jakautumis- tai sulautumissuunnitelman laatimisella. Suunnitelmaan kirjataan kaikki olennainen tieto järjestelyn toteuttamisesta, kuten yhtiöiden varojen käyttö, omistusrakenne ja järjestelyn syyt. Tämän suunnitelman on hyväksyttävä jakautuvan yhtiön hallituksessa ja rekisteröitävä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) viimeistään kuukauden kuluttua hyväksymisestä.
 2. Kuulutushakemus velkojille: Jakautumissuunnitelman rekisteröinnin jälkeen on tehtävä kuulutushakemus velkojille. Tämä hakemus on tehtävä viimeistään neljän kuukauden kuluessa suunnitelman rekisteröinnistä. Hakemuksen käsittely voi kestää jopa neljä kuukautta.
 3. Järjestelyn toteutus: Kuulutushakemuksen jättämisen jälkeen jakautumisen on hyväksyttävä joko yhtiökokouksessa tai hallituksen kokouksessa. Kokous tulee pitää tiukkojen määräaikojen puitteissa: viimeistään viiden kuukauden sisällä suunnitelman hyväksymisestä hallituksessa ja neljän kuukauden kuluttua jakautumissuunnitelman rekisteröinnistä.
 4. Täytäntöönpano ja lopputilitys: Jakautumisen täytäntöönpano yhtiöoikeudellisesti on suoraviivaista. Tarvittavat uudet yhtiöjärjestykset ja mahdolliset uudet hallituksen jäsenet hyväksytään, minkä jälkeen muutokset rekisteröidään PRH:n tietokantaan. Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat yleensä vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita tai mahdollisesti rahaa tai muuta omaisuutta. Jos vastikkeena on enemmän kuin 10 % rahaa tai muuta omaisuutta vastikkeen arvosta, järjestely ei ole enää veroneutraali. Mikäli yhtiö purkautuu järjestelyssä, on lopputilitys ilmoitettava kaupparekisteriin

Prosessissa voi olla tarpeen hakea ennakkoratkaisua jakautumisen verovaikutusten varmistamiseksi.

Osakeyhtiön jakautuminen – lainsäädännölliset vaatimukset

Osakeyhtiön jakautumista säätelee tiukka lainsäädäntö, joka määrittelee prosessin vaatimukset ja osakkeenomistajien oikeudet. Suomessa näitä säännöksiä ohjaa osakeyhtiölaki, joka asettaa muun muassa vaatimuksia jakautumissuunnitelman sisällölle ja hyväksymismenettelylle. Lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että jakautuminen toteutetaan oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi, turvaten osakkeenomistajien ja velkojien intressit. Laki edellyttää myös, että jakautumissuunnitelmasta tiedotetaan asianmukaisesti ja että siihen liittyvät päätökset tehdään osakkeenomistajien enemmistön tuella. Lainsäädännön noudattaminen, on keskeinen osa jakautumisprosessia ja edellyttää asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa.

Jakautumisen hyödyt ja riskit

Osakeyhtiön jakautumisella on sekä hyötyjä että riskejä. Hyötyjen joukossa on erityisesti liiketoiminnan tehostuminen, kun yhtiöt voivat keskittyä tiukemmin omiin ydinalueisiinsa. Jakautuminen voi myös helpottaa yrityksen hallinnollista taakkaa, tuoda verohyötyjä ja parantaa markkina-asemaa. Toisaalta, jakautumiseen liittyy riskejä, kuten kustannuksia, jotka syntyvät uusien yhtiöiden perustamisesta ja olemassa olevien rakenteiden muuttamisesta. Lisäksi jakautuminen voi aiheuttaa väliaikaista epävarmuutta markkinoilla ja työntekijöiden keskuudessa. Yrityksen on tärkeää arvioida huolellisesti jakautumisen potentiaaliset hyödyt ja riskit sekä varmistaa, että prosessi tukee sen pitkän aikavälin strategisia tavoitteita.

Jakautumisen vaikutus yrityksen sidosryhmiin

Yksi keskeinen näkökulma osakeyhtiön jakautumisessa on sen vaikutus eri sidosryhmiin. Jakautuminen voi vaikuttaa merkittävästi paitsi osakkeenomistajiin ja yrityksen henkilöstöön, myös asiakkaisiin, toimittajiin, velkojiin ja yhteistyökumppaneihin. Osakkeenomistajat voivat kohdata muutoksia omistusosuuksissaan ja mahdollisissa tuotoissaan. Työntekijöiden osalta jakautuminen voi tuoda muutoksia työtehtäviin, työpaikan sijaintiin tai työsuhde-etuihin. Asiakkaiden ja toimittajien kannalta keskeisiä seikkoja ovat mahdolliset muutokset sopimusneuvotteluissa, palveluiden laadussa tai toimitusketjuissa. Jakautumisen yhteydessä on tärkeää viestiä selkeästi ja avoimesti kaikille sidosryhmille, jotta voidaan minimoida epävarmuus ja varmistaa sujuva siirtymä uuteen toimintaympäristöön.

Osakeyhtiön jakautuminen ja verotus

 • Ei välittömiä tuloveroseuraamuksia: EVL 52 c §:n mukaisesti toteutettu jakautuminen ei aiheuta välittömiä tuloveroseuraamuksia jakautumiseen osallistuville yhtiöille.
 • Hankintamenot ja vähennyskelpoiset menot: Jakautuvan yhtiön verotuksessa vähentämättä olevat hankintamenot ja muut vähennyskelpoiset menot vähennetään vastaanottavan yhtiön verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty jakautuvan yhtiön verotuksessa.
 • Osakkaan verotus: Jakautumista ei katsota osakkeiden luovuttamiseksi osakkaan verotuksessa.
 • Verotuksessa vähennetyt varaukset: Jakautuvan yhtiön verotuksessa vähennetyt varaukset, jotka kohdistuvat tiettyyn toimintaan, siirtyvät sille vastaanottavalle yhtiölle, jolle siirrettyyn toimintaan varaus kohdistuu.
 • Poistojen käsittely: Jakautumisessa noudatetaan poistojen osalta samoja periaatteita kuin sulautumisessa. Vastaanottava yhtiö saa vähentää jakautumisessa siirtyneen käyttöomaisuuden hankintamenosta ja muista pitkävaikutteisista menoista poistoina enintään määrän, joka vastaa verovuoden enimmäispoistoa vähennettynä jakautuneen yhtiön verotuksessa verovuonna hyväksyttävän poiston määrällä.
 • Tappioiden siirtyminen: Jakautuvan yhteisön tappioiden siirtyminen vastaanottavalle yhtiö edellyttää, että vastaanottava yhtiö tai sen osakkaat ovat tappiovuoden alusta lukien omistaneet yli puolet jakautuneen yhteisön osakkeista tai osuuksista.

Lähde: vero.fi

 

 

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.