Urakoitsijan vastuu

Kiinteistölakimiespalvelut yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille

Urakoitsijan vastuu

Urakoitsijan vastuu -palvelumme on tarkoitettu urakoitsijalle tai tilaajalle. Tilaajalla on asiassa näyttötaakka, joten hänen on oltava aina aktiivinen.

Urakoitsijan vastuu -palvelu

Edustamme sitten asunnon urakoitsijaa tai tilaajaa, pyrimme ensiksi saamaan riittävän selvän näkemyksen siitä, onko urakoitsija vastuussa vai ei. Kun osapuolilla on riittävän yhtenäinen käsitys omasta oikeudellisesta asemastaan, asiassa on edellytyksiä löytää sovintoratkaisuja.

Urakoitsijan vastuu -palvelumme avulla pyrimme ensisijaisesti sovintoon. Samalla valmistaudumme näytön osalta aina myös mahdolliseen riitaan siltä varalta, että sovintoratkaisua ei saada. Se miten jutun alku hoidetaan, vaikuttaa merkittävästi siihen, saadaanko sovinto aikaiseksi ja miten mahdollisessa myöhemmässä riidassa menestytään.

Urakoitsijan vastuu -palvelun toimitusaika

Kiinteistölakimiehemme ryhtyvät toimeen tyypillisesti viikossa toimeksiantosopimuksen solmimisesta. Nopeammasta palvelun aloittamisesta tulee sopia erikseen.

Urakoitsijan vastuu -palvelun hinta

Tyypillisiä kustannuksia (alv 0 %) urakoitsijan vastuu -palvelusta ovat:

 • Asiaan perehtyminen, suositusten antaminen ja vaatimuksiin vastaaminen tai laatiminen: 1 000,00 – 2 000,00 euroa
 • Sovintoprosessin kustannukset: 2 000,00 – 9 000,00 euroa
 • Käräjäoikeusprosessin kustannukset: 9 000,00 – 35 000,00 euroa

Asiakkaidemme toimeksiannot hoidetaan nopeasti, selkeästi ja tehokkaasti.

Luotettava valinta

9/10 suosittelee
Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan

Urakan tilaajan palvelut

 • 1

  Tilanneanalyysi

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme urakan tilaajan oikeudellisen aseman saadun materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
  • Annamme suositukset urakan tilaajalle
 • 2

  Alkutoimenpiteet

  • Teemme tarpeelliset toimet, jotta urakan tilaaja säilyttää mahdollisuudet seuraamuksiin, joita ovat vahingonkorvaus, hinnanalennus tai kaupan purku
  • Neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä
 • 3

  Reklamaatio ja vaatimusten esittäminen

  • Laadimme tarvittavat reklamaatiot ja vaatimukset urakoitsijalle
 • 4

  Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

  • Pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta urakoitsijan kanssa
  • Pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
  • Riitelemme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta

Urakoitsijan palvelut

 • 1

  Tilanneanalyysi

  • Otamme jutun haltuun – selvitämme urakoitsijan oikeudellisen aseman saadun materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
  • Annamme suositukset urakoitsijalle
 • 2

  Alkutoimenpiteet

  • Teemme tarpeelliset toimet, jotta urakoitsija säilyttää mahdollisuudet puolustautua vaatimuksia vastaan
  • Neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä
 • 3

  Reklamaatioon ja vaatimuksiin vastaaminen

  • Tutustumme tilaajan esittämään reklamaatioon, vaatimuksiin ja materiaaleihin
  • Laadimme ja toimitamme tarvittavan vastauksen
 • 4

  Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

  • Pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta tilaajan kanssa
  • Pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
  • Riitelemme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta

Ota yhteyttä

Ensimmäinen puhelu on veloitukseton kartoituspuhelu.

Lähipalvelupisteet:
Helsinki (Vantaa ja Espoo) | Turku | Tampere | Rauma | Uusikaupunki

Etäpalveluna:
Lahti | Jyväskylä | Vaasa | Kuopio | Seinäjoki | Lappeenranta | Hämeenlinna | Kouvola | Mikkeli | Joensuu | Oulu | Rovaniemi

Janne Harju

010 289 9426

Tarvekartoitus ja myynti

Jani Karlsson

010 289 9407

Tarvekartoitus ja myynti

Urakoitsijan vastuu

Urakoitsijan vastuu

Rakennusurakkaan liittyy aina riski virheistä. Urakoitsija on vastuussa rakennusurakan aikana tilaajalle tai sivulliselle aiheuttamastaan vahingosta sekä urakan virheistä. Urakoitsija vastaa paitsi oman työnsä jäljestä, myös aliurakoitsijoidensa ja tavarantoimittajiensa suorituksista. Urakoitsijan vastuu virheistä jatkuu myös sen jälkeen, kun urakka on hyväksytty ja luovutettu.

Yleensä urakkasopimuksen liitteeksi otetaan rakennusurakan yleiset sopimusehdot eli YSE 1998. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot on rakennusalalla yleisesti käytetty vakiomalli muun muassa urakan vastuu- ja virhekysymyksissä. YSE 1998 rajaa myös urakoitsijan vastuuta siten, että urakoitsija vastaa lähtökohtaisesti rakennusurakan virheistä vain kahden vuoden takuuajan kestäessä. Tietyin edellytyksin urakoitsijan vastuuaika voi kuitenkin jatkua yli takuuajan jopa kymmeneen vuoteen asti.

Mikä on urakoitsijan vastuu ja mitä se sisältää?

Lähtökohta laissa ja myös tyypillisessä urakkasopimuksessa on, että urakoitsijan vastuu perustuu tuottamukselle. Tämä tarkoittaa, että urakoitsija on toiminut huolimattomasti tai laiminlyönyt tehdä jotakin, mitä häneltä on odotettu. Jotta kyseessä on urakan virhe, voidaan edellyttää, että huolellisesti menetellessään urakoitsija tai urakoitsijan lukuun toiminut taho olisi voinut välttää virheen.

Etenkin suuremmissa urakoissa on tavallista, että rakennusurakan loppuvaiheessa järjestetään vastaanottotarkastus, jossa ovat läsnä tilaajan ja urakoitsijan edustajat. Laajoissa urakoissa voidaan järjestää useampia vastaanottotarkastuksia sitä mukaa, kun urakan osat valmistuvat. Yleensä näkyvät virheet urakassa ilmenevät vastaanottotarkastuksessa, mutta joskus virheitä jää piileväksi ja urakka ehditään hyväksyä ja luovuttaa ennen kuin virheet havaitaan. Tällöin tilaaja joutuu reklamoimaan virheestä urakoitsijalle jälkikäteen.

Jos urakassa on urakoitsijan vastuulle kuuluva virhe, urakoitsija on kustannuksellaan ensisijaisesti velvollinen korjaamaan sen. Mikäli virheen oikaiseminen ei ole mahdollista, urakoitsijalle voi syntyä vahingonkorvausvastuu. Virhevastuun lisäksi urakoitsija voi olla vahingonkorvausvastuussa, jos hän urakkaa suorittaessaan aiheuttaa vahinkoa tilaajalle. Urakoitsijan vahingonkorvausvastuu käsittää myös vahingon, joka kolmannelle osapuolelle kuten rakennustyömaan naapurille aiheutuu urakoitsijan virheestä. Urakoitsija ei kuitenkaan vastaa kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta tai haitasta, jos se on työn toteuttamisen väistämätön seuraus eikä sitä voida välttää huolellisella toiminnallakaan.

Urakoitsijan vastuuaika – mistä tulee takuuaika kaksi vuotta?

Urakoitsijan virhevastuu ei ole ikuista, vaan laki ja urakkasopimus rajaavat vastuun kestoa. Vaikka virhe olisi olemassa, urakoitsija voi välttyä vastuulta, jos virhe havaitaan tai siihen perustuvat vaatimukset esitetään liian myöhään. Merkittävin vastuun rajaaja on urakan takuuaika.
Yleisten sopimusehtojen eli YSE 1998:n mukaan urakassa on takuuaika, joka on kaksi vuotta siitä hetkestä, kun rakennusurakka tai sen erikseen sovittu osa hyväksytään vastaanottotarkastuksessa. Jos vastaanottotarkastusta ei pidetä, kahden vuoden takuuaika lasketaan siitä, kun rakennuskohde otetaan käyttöön. Urakkasopimuksessa on mahdollista sopia kahta vuotta laajemmasta tai suppeammasta takuuajasta. Yleensä urakkasopimuksessa sovitaan, että urakoitsija asettaa takuuajaksi vakuuden, jolla varaudutaan takuuaikana ilmeneviin virheisiin.

Urakoitsijan vastuuaika – korvausvastuu 10 vuotta – mistä se syntyy?

Urakoitsijan vastuun kannalta olennaista on, onko virhe ilmennyt ja havaittu takuuajan puitteissa. Vaikka virhe olisi havaittu takuuaikana, myöskään sen ilmoittamisessa urakoitsijalle ei saa viivytellä. Kahden vuoden takuuajan jälkeen pääsääntö on YSE 1998:n mukaan, että urakoitsijan vastuu virheestä päättyy, vaikka kyseessä olisi urakoitsijan vastuulle kuuluva virhe. Tästä pääsäännöstä on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Urakoitsija vastaa virheestä myös takuuajan jälkeen, jos tilaaja pystyy näyttämään, että virhe johtuu yhdestä tai useammasta seuraavista seikoista:

 • Urakoitsijan törkeä laiminlyönti. Vähäiset huolimattomuusvirheet tai laiminlyönnit eivät ylitä tätä kynnystä.
 • Urakoitsija on jättänyt jonkin suorituksen täyttämättä.
 • Urakoitsija on olennaisesti laiminlyönyt sovittua laadunvarmistusta.

Lisäksi edellytetään, että tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita virhettä vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.
Urakoitsijan vastuu joka tapauksessa päättyy myös takuuajan jälkeen havaituista virheistä, kun kymmenen vuotta on kulunut urakan vastaanottotarkastuksesta tai käyttöönotosta. Rakennusurakoitsijan virhevastuu on siten pääsääntöisesti kaksi vuotta, kuitenkin aina enintään kymmenen vuotta. Urakkasopimuksessa on mahdollista sopia, että takuuajan jälkeinen urakoitsijan korvausvastuu on YSE 1998:n mukaista kymmenen vuoden vastuuta suppeampi.

Urakoitsijan vastuu aliurakoitsijasta ja tavarantoimittajasta

Etenkin suuremmissa urakoissa on tavallista, että urakoitsija käyttää apuna aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijat eivät ole sopimussuhteessa työn tilaajaan vaan pääurakoitsijaan, ja he suorittavat jonkin rajatun työn osuuden kuten esimerkiksi sähkötyöt pääurakoitsijalle.

Pääsääntö on, että urakoitsija vastaa käyttämänsä aliurakoitsijan suorituksesta kuin omastaan. Jos urakassa on aliurakoitsijan aiheuttama virhe, urakoitsijan velvollisuutena on vastata siitä henkilökohtaisesti tilaajalle ja sen jälkeen vaatia aliurakoitsijalta korvausta. Aliurakoitsijan vastuu pääurakoitsijalle määräytyy aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan välisen aliurakkasopimuksen perusteella. Toki urakoitsija ja tilaaja voivat urakkasopimuksessa sopia vastuunjaosta myös muulla tavalla, mutta yleensä tilaaja ei halua heikentää asemaansa vapauttamalla pääurakoitsija vastuusta, varsinkaan, jos aliurakoitsijoiden maksukyky ei ole tilaajan tiedossa.

Usein urakoitsija myös käyttää urakassa ulkopuolisia tavarantoimittajia tai vähintään hankkii urakkaa varten materiaaleja rakennustarvikeliikkeestä. Nämä tavarantoimittajat eivät ole aliurakoitsijoita, mutta urakoitsijan vastuu ulottuu myös tavarantoimittajiin ja materiaaleihin, jotka urakoitsija hankkii, vaikka materiaalien virheet eivät ole seikkoja, joihin urakoitsija voi vaikuttaa.

On mahdollista, että aliurakoitsija tai tavarantoimittaja myöntävät suoritukselleen pidemmän takuuajan kuin pääurakoitsijan YSE 1998:n mukainen kahden vuoden takuuaika. Tällöin urakoitsijan vastuu aliurakoitsijasta voi päättyä kahden vuoden jälkeen ja aliurakoitsija tai tavarantoimittaja voivat sitoutua olemaan ylimenevältä ajalta vastuussa suoraan tilaajalle.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen (katso palautekyselymme tuloksia).
 • Kiinteistölakimiehemme ja yritysjuristimme hoitavat noin 600 erityyppistä juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko lakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme ja yritysjuristeillamme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.